TurkLang  

«TurkLand 2019» адлы тюркий тиллернинъ бильгисаяр (компьютер) ишлеви боюнджа VII Халкъара конференция

Сайгъылы зенаатдашлар!

«TurkLand 2019» адлы тюркий тиллернинъ бильгисаяр (компьютер) ишлеви боюнджа VII Халкъара конференция 2019 сенеси октябрьнинъ 3-5 куньлери Къырым Джумхуриетининъ Симферополь шеэринде кечириледжегини мемнюниетле хабер этемиз.

Конференция ёнелишлери:

  • Тюркий тиллернинъ формаль моделлери
  • Бильгисаяр системаларынынъ миллий локализациясы ве терминология
  • Тюркий тиллернинъ электрон корпуслары
  • Метинлернинъ морфологик ве синтактик ишлевининъ системалары
  • Нутукъны танытув ве синтез системалары
  • Машина вастасынен метинлернинъ семантик ишлевининъ системалары
  • Машина терджиме системалары
  • Тюркий тиллерге огретюв технологиялар ве интеллектуаль системалар
  • Тюркий тиллер ичюн лингвистик онтологиялар
  • XXI асырнынъ илим контекстинде социолингвистик араштырмалар

  Эсас муддетлер:

  Макъалелернинъ аннотациялары берильмели августнынъ 10-на къадар
  Такъриз нетиджелери ёлланыладжакъ сентябрьнинъ 20-нде
  Конференция программасы такъдим этиледжек сентябрьнинъ 25-нде
  Макъалелернинъ толу метинлери къабул этиле сентябрьнинъ 1-не къадар
  Конференция кечириледжек октябрьнинъ 3-5 куньлери

  Конференция программасына пленар топлашувлар, тёгерек масалар ве программа системаларынынъ нумайышы киби тедбирлер кирсетмек планлаштырыла.

  Конференция черчивесинде «UniTurk»нинъ невбеттеки «Тюркий тиллернинъ электрон корпусларында грамматик ишаретлеме системаларынынъ бирлештирильмеси» мевзуда семинар олып кечеджек.

  Такъриз нетиджесинде къабул олунгъан, конференцияда такъдим этильген макъалелер, конференция материалларында дердж олунаджакъ ве ресмий сайтта ерлештириледжек.

  Такъризчилер тарафындан сечильген энъ яхшы марузалар «Таврический вестник информатики и математики» адлы такъриз меджмуасында яйынландырыладжакь.