TurkLang  
Компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы«TurkLang»

“TurkLang 2019” — VII-чи компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы

Гьюрметли ёлдашлар!
2019 йылында, 3-5 байсан айда, Симферополь шагьарда (Къырым, РФ) VII-чи компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы “TurkLang 2019” оьтгериле.

Конференцияны агъым:

  • Тюрк тиллени токташдырылгъан уьлгюллер
  • Компьютер къайдаларын милли ерлешген ери ва терминология
  • Корпус ахтарыв
  • Текстлерин морфологиясын ва синтаксис онгарыв низамы;
  • Сёйлев технологиялар
  • Текстлерин семантика онгарыв низамы;
  • Машин гёчюрюв
  • Тюрк ва тиш пачалыкъланы тиллерин охутув учун гьакъыл низамы;
  • Тюрк тиллерин лингвистик онтологиялары
  • Жамиятлыкъ лингвистика ахтарывлар XXI йыл илму контекстде

Агьамиятлы тарх:

Макъалалар тамам текст булан берив 10 Инныр
Рецензияланы  натижасы йиберив 1 Къочкъар
Рецензия натижа 20 Къочкъар
Конференцияны программасы 25 Къочкъар
Конференцияны оьтгерив 3-5 Байсан

Конференцияны программагъа гире: пленарный жыйын, дёгерек стол ва програм низамланы гёрсетив.

Конференцияда уьстевюне гезикли UniTurk «Тюрк тиллерин электрон корпусларда грамматика якъдан  этилген унификация» семинар оьтгериле.

Рецензиячылар булан  сайламлы  докладлар печатдан чыгъаралылажакъ журналда «Таврия математика ва информатика илмулардан жыйым».