TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ VII дугаар Делегей чергелиг конференциязы 2019

Хүндүлүг коллегалар!

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ VII дугаар Делегей чергелиг конференциязы 2019 чылдыӊ октябрьныӊ 3-5 хүннеринде Симферополь хоорайга (Крым, РФ) болуп эрттерин өөрүп дамчыдып тур бис.

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазыныӊ угланыышкыннары:

  • Түрк дылдарга хамаарыштыр эреӊгей модельдер
  • Компьютерлиг системаларныӊ чер аайы-биле чогаадып база шыгжаттынып турар черлери болгаш терминология
  • Түрк дылдарныӊ электроннуг корпустары
  • Сөзүглелдерниӊ морфологтуг болгаш синтаксистиг сайгарылгазын чорудар системалар
  • Чугаа тодарадырыныӊ болгаш синтез кылырыныӊ системалары
  • Сөзүглелдерни утка талазы-биле сайгарар системалар
  • Машина-биле очулдурар системалар
  • Түрк болгаш даштыкы дылдарга өөредириниӊ интеллектуалдыг системалары болгаш технологиялары
  • Түрк дылдарда лингвистиктиг онтологиялар
  • XXI вектиӊ эртеминде социолингвистика талазы-биле шинчилелдер

Сагыыр ужурлуг үе:

Эртем чүүлдерин долузу-биле август 10-ге чедир чорудар
Эртем чүүлдериниӊ эӊ сөөлгү вариантызын сентябрьныӊ 1-ге чедир чорудар
Рецензия харыызын сентябрьныӊ 20-ге чедир чорудар
Конференцияныӊ программазын сентябрьныӊ 25-ке чедир парлап үндүрер
Конференцияныӊ болур үези октябрьныӊ 3-5