TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Бир дугаар информастыг чагаа TurkLang 2019

Хүндүлүг коллегалар!

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ VII дугаар Делегей чергелиг конференциязы 2019 чылдыӊ октябрьныӊ 3-5 хүннеринде Симферополь хоорайга (Крым, РФ) болуп эрттерин өөрүп дамчыдып тур бис.

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазыныӊ угланыышкыннары:

  • Түрк дылдарга хамаарыштыр эреӊгей модельдер
  • Компьютерлиг системаларныӊ чер аайы-биле чогаадып база шыгжаттынып турар черлери болгаш терминология
  • Түрк дылдарныӊ электроннуг корпустары
  • Сөзүглелдерниӊ морфологтуг болгаш синтаксистиг сайгарылгазын чорудар системалар
  • Чугаа тодарадырыныӊ болгаш синтез кылырыныӊ системалары
  • Сөзүглелдерни утка талазы-биле сайгарар системалар
  • Машина-биле очулдурар системалар
  • Түрк болгаш даштыкы дылдарга өөредириниӊ интеллектуалдыг системалары болгаш технологиялары
  • Түрк дылдарда лингвистиктиг онтологиялар
  • XXI вектиӊ эртеминде социолингвистика талазы-биле шинчилелдер

Сагыыр ужурлуг үе:

Эртем чүүлдерин долузу-биле июль 1-ге чедир чорудар
Эртем чүүлдериниӊ эӊ сөөлгү вариантызын сентябрьныӊ 1-ге чедир чорудар
Рецензия харыызын сентябрьныӊ 20-ге чедир чорудар
Конференцияныӊ программазын сентябрьныӊ 25-ке чедир парлап үндүрер
Конференцияныӊ болур үези октябрьныӊ 3-5

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазында пленарлыг хуралдар, төгерик столдар, программалыг системаларныӊ көргүзүү болуру көрдүнүп турар.
Конференцияныӊ үезинде UniTurk “Унификация систем грамматической разметки (аннотирования) в электронных корпусах тюркских языков” деп ээлчеглиг семинар болуп эртер.
Рецензентилерниӊ шилээни эӊ эки илеткелдер «Таврический вестник информатики и математики» деп эртем сеткүүлүнге парлаттынар.