TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ VII дугаар Делегей чергелиг конференциязы 2019

Хүндүлүг коллегалар!

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ VII дугаар Делегей чергелиг конференциязы 2019 чылдыӊ октябрьныӊ 3-5 хүннеринде Симферополь хоорайга (Крым, РФ) болуп эрттерин өөрүп дамчыдып тур бис.

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазыныӊ угланыышкыннары:

  • Түрк дылдарга хамаарыштыр эреӊгей модельдер
  • Компьютерлиг системаларныӊ чер аайы-биле чогаадып база шыгжаттынып турар черлери болгаш терминология
  • Түрк дылдарныӊ электроннуг корпустары
  • Сөзүглелдерниӊ морфологтуг болгаш синтаксистиг сайгарылгазын чорудар системалар
  • Чугаа тодарадырыныӊ болгаш синтез кылырыныӊ системалары
  • Сөзүглелдерни утка талазы-биле сайгарар системалар
  • Машина-биле очулдурар системалар
  • Түрк болгаш даштыкы дылдарга өөредириниӊ интеллектуалдыг системалары болгаш технологиялары
  • Түрк дылдарда лингвистиктиг онтологиялар
  • XXI вектиӊ эртеминде социолингвистика талазы-биле шинчилелдер

Сагыыр ужурлуг үе:

Эртем чүүлдерин долузу-биле август 10-ге чедир чорудар
Эртем чүүлдериниӊ эӊ сөөлгү вариантызын сентябрьныӊ 1-ге чедир чорудар
Рецензия харыызын сентябрьныӊ 20-ге чедир чорудар
Конференцияныӊ программазын сентябрьныӊ 25-ке чедир парлап үндүрер
Конференцияныӊ болур үези октябрьныӊ 3-5

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазында пленарлыг хуралдар, төгерик столдар, программалыг системаларныӊ көргүзүү болуру көрдүнүп турар.
Конференцияныӊ үезинде UniTurk “Унификация систем грамматической разметки (аннотирования) в электронных корпусах тюркских языков” деп ээлчеглиг семинар болуп эртер.
Рецензентилерниӊ шилээни эӊ эки илеткелдер «Таврический вестник информатики и математики» болгаш «КФУ-ниӊ эртем бижиктери» деп эртем сеткүүлүнге парлаттынар

Конференцияныӊ ажылчын дылдары

Конференцияныӊ ажылчын дылдары – англи, орус болгаш крымтатар дылдар.
Презентацияларны англи дыл кырынга белеткээн турар ужурлуг.